Škola mladých matematiků

Description

Edice „Škola mladých matematiků‟ byla založena roku 1961 na podnět Ústředního výboru Matematické olympiády, která tehdy v Československu již deset let úspěšně probíhala. Byla určena středoškolským studentům, rozšiřovala a prohlubovala jejich matematické vědomosti a přinášela řadu zajímavých příkladů. Navázala na úspěšné edice „Cesta k vědění‟ a „Brána k vědění‟ vydávané v letech 1940 až 1951 Jednotou českých, resp. československých matematiků a fyziků a rovněž prezentované v DML-CZ.

The series "Škola mladých matematiků" (School of Young Mathematicians) was founded in 1961 on the proposal of the Central Committee of the Mathematical Olympiad which had been successfully going on already for ten years. The series was meant for high school students, widening and deepening their mathematical knowledge and bringing many interesting examples. It followed the successful series "Cesta k vědění" and "Brána k vědění" published in 1940-1951 by the Union of Czech (or Czechoslovak) Mathematicians and Physicists and presented also in the DML-CZ.

Archive:

 1. Několik úloh z geometrie jednoduchých těles (1961)
 2. Co víme o přirozených číslech (1961)
 3. Shodná zobrazení v konstruktivních úlohách (1962)
 4. O funkcích (1962)
 5. O nerovnostech (1963)
 6. Matematická indukce (1963)
 7. O podobnosti v geometrii (1963)
 8. O rovnicích s parametry (1964)
 9. Konvexní útvary (1964)
 10. Faktoriály a kombinační čísla (1964)
 11. Geometrická místa bodů v prostoru (1965)
 12. Prostory o čtyřech a více rozměrech (1965)
 13. O řešení algebraických rovnic (1966)
 14. O dělitelnosti čísel celých (1966)
 15. Jak vyšetřujeme geometrická místa metodou souřadnic (1966)
 16. Kružnice (1966)
 17. Úlohy o maximech a minimech funkcí (1967)
 18. Analytická geometrie a nerovnosti (1967)
 19. Komplexní čísla a funkce (1967)
 20. Goniometrické funkce (1968)
 21. Kongruence (1968)
 22. Dokonalé a spriatelené čísla (1969)
 23. Oddělitelnost množin (1969)
 24. Stavba Lobačevského planimetrie (1969)
 25. Dirichletov princíp (1969)
 26. Polynomy v moderní algebře (1970)
 27. Mnohostěny (1970)
 28. Vektory v geometrii (1971)
 29. Vytvořující funkce (1972)
 30. Malý výlet do moderní matematiky (1972)
 31. Booleova algebra (1973)
 32. Druhý výlet do moderní matematiky (1973)
 33. O dynamickém programování (1973)
 34. O grupách (1974)
 35. Co asi nevíte o vzdálenosti (1974)
 36. O aplikáciach matematiky (1976)
 37. O pravdepodobnosti (1976)
 38. Latinské štvorce (1976)
 39. Nerovnosti a odhady (1976)
 40. Princip matematické indukce (1977)
 41. Rovinné grafy (1977)
 42. Uspořádané množiny (1978)
 43. Posloupnosti a řady (1979)
 44. Matematika hrou i vážně (1979)
 45. Kombinatorika (1980)
 46. Shodnost a podobnost v konstrukčních úlohách (1980)
 47. Zajímavé dvojice trojúhelníků (1980)
 48. O nerovnostech a nerovnicích (1982)
 49. Řetězové zlomky (1982)
 50. O náhodě a pravděpodobnosti (1982)
 51. Přímky a křivky (1982)
 52. Symetrické funkce (1982)
 53. Hry takmer matematické (1982)
 54. Množiny bodů v prostoru (1983)
 55. Funkcionální rovnice (1984)
 56. Faktoriály a kombinační čísla (1985)
 57. Nerovnosti v trojúhelníku (1986)
 58. Algebra, každý začátek je lehký (1986)
 59. Oddělitelnost množin (1987)
 60. Matematické hlavolamy a základy teorie grup (1988)
 61. Úlohy o veľkých číslach (1988)
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo